KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10 uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mezopotamya Plastik İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik verisi: Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad ve soyad bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İletişim Verisi: Sizlerle iletişime geçmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İnternet Trafiği Verisi: İlgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.     

Kayda alınan Kişisel Veriler Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, gerekli olduğu takdirde kamu kurum ve kuruluşları, iş ortaklarımız ve şirket içi departmanlarımız ile paylaşılacaktır. 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.     

Bizimle iletişime geçmeniz ve/veya talep ve önerilerinizi tarafımıza iletebilmeniz amacıyla oluşturmuş olduğumuz iletişim formu aracılığıyla meşru menfaatimiz gereği yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Veri sorumlusu olarak ilgili kişinin kanun kapsamındaki taleplerini iletebilmesi için başvuru formu düzenledik. Sizler için hazırladığımız başvuru formuna metnin sonundaki Başvuru Formu” başlığından ulaşabilir, fizikken gelerek şirketimizden talep edebilir ya da mezopotamya_plastik@hotmail.com adresine mail atarak talep edebilirsiniz.

Sizin için hazırladığımız başvuru formunu ya da kişisel verilerin korunması hakkında dilekçenizi, talebinizi açıkça yazarak ve size dönüş sağlayabilmemiz için gerekli bilgiler eksiksiz olacak şekilde doldurarak aşağıda sizin için ön gördüğümüz yollardan dilediğinizi seçerek tarafımıza iletebilirsiniz.

 • Yukarı Azıklı OSB Mah. 32. Sok. No.5 Kızıtepe/Mardin adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilir,
 •  Noter kanalıyla gönderebilir,
 •  mezopotamyaplastik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla gönderebilir,
 • Merkezimize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak mezopotamya_plastik@hotmail.com e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

 

Top